Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 22.12.2016 р. № 335/9

 

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ»

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Тема 1. Об’єднання бізнесу 

8

4

4

1.1

Поняття бізнесу. Визначення операції як об’єднання бізнесу. Відмінності при придбанні бізнесу чи активів.

1,5

1

0,5

1.2

Метод придбання та його застосування для обліку об’єднання бізнесу.  Визначення покупця. Визначення дати придбання. Визнання та оцінка ідентифікованих придбаних активів та прийнятих зобов'язань. Визнання та оцінка неконтрольованої частки в об'єкті придбання. Визнання та оцінки гудвілу чи прибутку від вигідної покупки.

6,5

3

3,5

2

Тема 2. Методика консолідації фінансової звітності

8

3

5

2.1

Основні вимоги МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”. Цілі консолідованої фінансової звітності. Випадки звільнення від складання консолідованої фінансової звітності. Визначення інвестиційних компаній.

1

1

-

2.2

Поняття контролю. Владні повноваження. Результати діяльності. Зв'язок між владними повноваженнями та результатами діяльності. Втрата контролю.

2

1

1

2.3

Облікові засади консолідації фінансової звітності. Консолідаційні коригування.

5

1

4

3

Тема 3. Практика консолідації фінансової звітності

8

2

6

3.1

Консолідація звіту про фінансовий стан

4

1

3

3.2

Консолідація звіту про прибутки і збитки

2,5

0,5

2

3.3

Консолідація звіту про зміни у власному капіталі

1,5

0,5

1

4

Тема 4. Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства

6

2

4

4.1

Основні вимоги МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”. Поняття суттєвого впливу. Застосування методу участі в капіталі. Облік операцій між інвестором і асоційованою компанією.

4

1

3

4.2

Основні вимоги МСФЗ 11 “Спільна діяльність”. Поняття спільного контролю. Види спільної діяльності: спільні операції та ідентифікація спільних підприємств. Облік спільної діяльності.

2

1

1

5

Тема 5. Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання

2

2

-

5.1

Розкриття інформації про частки участі в дочірніх компаніях.

1

1

-

5.2

Розкриття інформації про частки участі в спільних та асоційованих компаніях.

1

1

-

6

Тема 6. Окрема фінансова звітність

2

2

-

6.1

Підготовка окремої фінансової звітності. Оцінка інвестицій в окремій фінансовій звітності материнської компанії.

1

1

-

6.2

Розкриття інформації в окремій фінансової звітності.

1

1

-

7

Тема 7. Окремі питання складання консолідованої фінансової звітності в Україні

4

4

-

7.1

Порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств та/або видів їх діяльності відповідно до П(С)БО 19 “Об'єднання підприємств”.

1,5

1,5

-

7.2

Вимоги НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”. Формат консолідованої фінансової звітності за НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

1,5

1,5

-

7.3

Оцінка та облік фінансових інвестицій за П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

1

1

-

 

Тестування

2

   

 ВСЬОГО

40

19

19