Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 22.12.2016 р. № 335/9

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Тема 1. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ.

2

2

-

1.1

Мета фінансової звітності. Основоположні припущення. Якісні характеристики фінансових звітів.

1

1

-

1.2

Елементи фінансових звітів: активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати. Визнання елементів фінансових звітів.

1

1

-

2

Тема 2. Облікові політики та застосування оцінок у фінансовій звітності.

4

3

1

2.1

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки (МСБО 8).

1

1

-

2.2

Оцінка елементів фінансових звітів. Поняття амортизованої вартості та дисконтування при оцінці елементів фінансової звітності.

2

1

1

2.3

Оцінка справедливої вартості (МСФЗ 13).  Вплив змін валютних курсів (МСБО 21). Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29).

1

1

-

3

Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації щодо нефінансових необоротних активів.

6

4

2

3.1

Основні засоби (МСБО 16). Інвестиційна нерухомість (МСБО 40).

3

2

1

3.2

Нематеріальні активи (МСБО 38). Зменшення корисності активів (МСБО 36).

3

2

1

4

Тема 4. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації щодо нефінансових оборотних активів.

3

2

1

4.1

Запаси (МСБО 2).

1,5

1

0,5

4.2

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (МСФЗ 5).

1,5

1

0,5

5

Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації щодо нефінансових зобов’язань, виплат працівникам і платежів на основі акцій.

4

3

1

5.1

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи (МСБО 37).

2

1,5

0,5

5.2

Виплати працівникам (МСБО 19). Платіж на основі акцій (МСФЗ 2).

2

1,5

0,5

6

Тема 6. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації щодо фінансових інструментів.

4

3

1

6.1

Фінансові інструменти: подання (МСБО 32).

1

0,5

0,5

6.2

Фінансові інструменти (МСФЗ 9).

2,5

2

0,5

6.3

Фінансові інструменти: розкриття інформації (МСФЗ 7).

0,5

0,5

-

7

Тема 7. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації щодо доходів і витрат.

7

5

2

7.1

Виручка (МСБО 18). Будівельні контракти (МСБО 11). Виручка від контрактів з клієнтами (МСФЗ 15).

3

2

1

7.2

Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу (МСБО 20).

0.5

0,5

-

7.3

Оренда (МСБО 17). Оренда (МСФЗ 16).

2

1

1

7.4

Витрати на позики (МСБО 23).

0,5

0,5

-

7.5

Податки на прибуток (МСБО 12). Прибуток на акцію (МСБО 33).

1

1

-

8

Тема 8. Подання фінансової звітності.

8

5

3

8.1

Призначення фінансової звітності. Склад та загальні характеристики фінансової звітності (МСБО 1). Звіт про рух грошових коштів (МСБО 7). Проміжна фінансова звітність (МСБО 34). Операційні сегменти (МСФЗ 8). Розкриття інформації про пов’язані сторони (МСБО 24). Події після звітного періоду (МСБО 10). Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 1).

4

3

1

8.2

Архітектоніка фінансової МСФЗ-звітності. Звіт про фінансовий стан. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Звіт про зміни у власному капіталі. Звіт про рух грошових коштів. Примітки до фінансових звітів.

4

2

2

 

Тестування

2

   

 ВСЬОГО

40

27

11