Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 29.09.2016 р. № 330/12

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ КЕРІВНИКІВ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ»

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Вебінарні (дистанційні)

Аудиторні

1

Тема 1. Сутність та сфера дії МСФЗ для МСП

4

2

-

-

2

1.1

Малі та середні підприємства. Концепції та основоположні принципи. Подання фінансових звітів.

2

1

-

-

1

1.2

Перехід на МСФЗ для МСП. Сфера дії МСФЗ для МСП в Україні.

2

1

-

-

1

2

Тема 2. Повний комплект фінансової звітності за МСФЗ для МСП

6

-

2

2

2

2.1

Звіт про фінансовий стан. Звіт про сукупний дохід і Звіт про прибутки та збитки. Звіт про зміни у власному капіталі та звіт про дохід та нерозподілений прибуток.

3

-

1

1

1

2.2

Звіт про рух грошових коштів. Примітки до фінансових звітів.

3

-

1

1

1

3

Тема 3. Загальні положення МСФЗ для МСП

5

-

2

-

3

3.1

Облікова політика, облікові оцінки та помилки. Перерахування сум в іноземній валюті. Гіперінфляція.

3

-

1

-

2

3.2

Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін. Спеціалізовані види діяльності.

 

2

-

1

-

1

4

Тема 4. Активи у МСФЗ для МСП

5

-

1

 

4

4.1

Основні засоби. Інвестиційна нерухомість. Нематеріальні активи. Фінансові інструменти. Запаси.

5

-

1

-

4

5

Тема 5. Капітал та зобов’язання у МСФЗ для МСП

5

-

1

-

4

5.1

Зобов’язання та власний капітал. Забезпечення, умовні активи та зобов’язання. Виплати працівникам. Платіж на основі акцій.

5

-

1

-

4

6

Тема 6. Доходи і витрати у МСФЗ для МСП

5

-

1

-

4

6.1

Дохід від звичайної діяльності. Оренда. Державні гранти. Витрати на позики. Зменшення корисності активів. Податок на прибуток.

 

5

-

1

-

4

7

Тема 7. Об’єднання бізнесу та консолідація малих і середніх підприємств

4

-

1

-

3

7.1

Об’єднання бізнесу та гудвіл.  Інвестиції в асоційовані підприємства.  Інвестиції у спільні підприємства. Консолідовані та окремі фінансові звіти.

4

-

1

-

3

8

Тема 8.  Особливості формування фінансової звітності за МСФЗ в період дії кризових явищ

4

-

2

-

2

8.1

Ризики. Розкриття. Події після звітної дати. Судження і припущення. Справедлива вартість. Припинена діяльність.

2

-

1

-

1

8.2

Звільнення. Знецінення. Бюджетування. Збитковість. Програми лояльності клієнтів. Створення забезпечень.

2

-

1

-

1

9

Фахова співбесіда

2

-

2

-

-

Разом

40

2

12

2

24