Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 22.12.2016 р. № 335/9

 

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«ОЦІНКА СТАТЕЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ»

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Тема 1. Теоретико-методичні засади застосування оцінок за справедливою вартістю в фінансовій звітності за МСФЗ

4

4

-

1.1

Визначення поняття “справедлива вартість”. Співвідношення справедливої та ринкової вартості. Звичайність угоди. Учасники ринку.

1

1

-

1.2

Застосування МСФЗ 13 “Оцінки справедливої вартості” для нефінансових активів. Застосування МСФЗ 13 “Оцінки справедливої вартості” по відношенню до зобов’язань та власних дольових інструментів.

3

3

-

2

Тема 2. Методи оцінки справедливої вартості

9

4

5

2.1

Ринковий, витратний та доходний підходи до визначення справедливої вартості.

5

2

3

2.2

Вихідні дані для визначення справедливої вартості. Ієрархія справедливої вартості.

4

2

2

3

Тема 3. Розкриття інформації щодо справедливої вартості

3

2

1

3.1

Оцінки справедливої вартості, що повторюються

1,5

1

0,5

3.2

Разові оцінки справедливої вартості

1,5

1

0,5

4

Тема 4. Застосування оцінок за справедливою вартістю в окремих МСБО і МСФЗ

4

3

1

4.1

Контекстний аналіз МСФЗ і МСБО на застосування оцінок за справедливою вартістю. Фінансові активи і зобов’язання. Основні засоби, інвестиційна нерухомість, нематеріальні активи. Виручка. Біологічні активи. Активи пенсійних планів зі встановленими виплатами. Державні гранти. Придбання бізнесу. Активи, призначені для продажу. Тестування на знецінення активів. Інші випадки застосування оцінок за справедливою вартістю.

4

3

1

5

Тема 5. Практика визначення справедливої вартості об’єктів бухгалтерського обліку

10

5

5

5.1

Справедлива вартість в операціях об’єднання бізнесу

2

1

1

5.2

Оцінка бізнесу на основі МСФЗ звітності

2

1

1

5.4

Особливості справедливої оцінки нематеріальних активів

2

1

1

5.5

Особливості справедливої оцінки основних засобів

2

1

1

5.6

Особливості справедливої оцінки фінансових інструментів

2

1

1

6

Тема 6. Професійна оцінка справедливої вартості

8

3

5

6.1

Вимоги МСО 300 “Оцінки для фінансової звітності”. Особливості формування завдань на оцінку. Звіт про оцінку.

1

1

-

6.2

Спеціальні вимоги МСО 300 “Оцінки для фінансової звітності” до оцінки об’єктів бухгалтерського обліку.

7

2

5

 

Тестування

2

   

 ВСЬОГО

40

21

17