Навчальні програми

Найближчий семінар

Нема подій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Аудиторської палати України
від 22.12.2016 р. № 335/9

ПРОГРАМА ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

«ПРАКТИКА ОБЛІКУ І ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ»

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Тема 1. Концептуальні основи фінансової звітності

3

1

2

1.1

Застосування критеріїв визнання елементів фінансової звітності. Використання оцінок у фінансовій звітності.

1,5

0,5

1

 

1.2

Застосування дисконтування в МСФЗ-звітності.

1,5

0,5

1

2

Тема 2. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо необоротних активів

5

1

4

2.1

Формування первісної вартості основних засобів з урахуванням забезпечень на ліквідацію. Багатокомпонентний облік основних засобів. Облік переоцінок основних засобів за методами індексування та анулювання. Знецінення основних засобів.

2,5

0,5

2

2.2

Практичні аспекти класифікації та обліку інвестиційної нерухомості. Облік угод зі зворотною орендою.

1,25

0,25

1

2.3

Визнання нематеріальних активів, створених самостійно. Зменшення корисності активів. Розрахунок цінності використання необоротних активів.

1,25

0,25

1

3

Тема 3. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо оборотних активів

3

1

2

3.1

Облік запасів та створення резервів під їх знецінення. Практика розподілу загальновиробничих витрат.

1,5

0,5

1

3.2

Визнання необоротних активів, призначених для продажу. Облік відмови від плану продажу необоротних активів.

1,5

0,5

1

4

Тема 4. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо нефінансових зобов’язань

5

1

4

4.1

Облік планів виплат працівникам на основі актуарних розрахунків. Облік виплат працівникам на основі акцій.

2,5

0,5

2

4.2

Види та практика створення забезпечень (під гарантії, судові позови, реструктуризацію, природоохоронні заходи тощо).

2,5

0,5

2

5

Тема 5. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо доходів і витрат

6

1

5

5.1

Облік виручки за п’ятиступінчастою моделлю визнання. Облік виручки за багатокомпонентними угодами. Облік виручки на дату та прогресивно. Облік виручки із змінною компонентою. Облік державних грантів.

3,5

0,5

3

5.2

Облік доходів і витрат від змін валютних курсів. Облік капіталізації витрат на позики. Облік доходів і витрат в операціях оренди (операційна, фінансова та єдина модель оренди).

2,5

0,5

2

6

Тема 6. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо фінансових інструментів

8

1

7

6.1

Облік довгострокової дебіторської заборгованості за амортизованою вартістю. Облік боргових інструментів за справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід. Облік відкладеної (реструктуризованої) дебіторської заборгованості.

3,25

0,25

3

6.2

Облік позик з неринковими ставками. Облік змін умов позик із застосуванням 10%-тесту.

1,75

0,25

1,5

6.3

Відмінності між визнанням елементів капіталу і зобов’язань. Застосування моделі знецінення на основі очікуваних кредитних збитків. Облік операцій хеджування.

3

0,5

2,5

7

Тема 7. Підготовка до формування фінансової звітності за МСФЗ

8

1

7

7.1

Порядок відображення в обліку і фінансовій звітності змін облікових політик, змін в облікових оцінках та помилок. Відображення у фінансовій звітності подій після звітної дати. Подання у фінансовий звітності припиненої діяльності. Розрахунок базового та розбавленого прибутку на акцію.

2,5

0,5

2

7.2

Звіт про фінансовий стан. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Звіт про зміни у власному капіталі. Звіт про рух грошових коштів. Примітки до фінансових звітів.

5,5

0,5

5

 

Тестування

2

   

 ВСЬОГО

40

7

31