ПРОГРАМА

удосконалення професійних знань

працівників підрозділів аудиту органів ДФСУ

«Актуальні питання бухгалтерського обліку та контролю операцій з активами, зобов'язаннями, капіталом, доходами та витратами підприємства»

 

з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні

заняття

1.

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в Україні

1

1

0

1.1.

Загальні засади організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні: вимоги нормативно-правових актів. Документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку.

Особливості організації обліку за Національними П(С)БО і МСФЗ

0,5

0,5

-

1.2.

Облікова політика підприємства та облікові оцінки: бухгалтерський та податковий аспекти

0,5

0,5

-

2.

Тема 2. Операції з надходження, руху та вибуття активів, капіталу, зобов'язань  підприємства: вплив вимог П(С)БО на оподаткування податком на прибуток. Особливості здійснення контролю за достовірністю та повнотою розкриття в фінансовій та податковій звітності  інформації про активи, зобов’язання та капітал підприємства

17

9

8

2.1

Основні засади формування оподатковуваного прибутку підприємства відповідно до вимог ПКУ

1

1

-

2.2

Облік і контроль операцій з основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами та їх відображення у звітності

4

2

2

2.3

Облік і контроль запасів підприємства та їх відображення у звітності підприємства

4

2

2

2.4

Облік і контроль розрахунків із замовниками та іншими дебіторами та їх відображення у звітності

2

1

1

2.5

Облік і контроль розрахунків з кредиторами. Облік і контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства та їх відображення у звітності

2

1

1

2.6

Облік і контроль операцій з оплати праці та інших виплат на підприємстві та їх відображення у звітності

1

1

-

2.7

Облік і контроль операцій зі складовими власного капіталу підприємства та їх влив на фінансовий результат до оподаткування

3

1

2

3.

Особливості визнання доходів і витрат підприємства в бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО. Особливості здійснення контролю за достовірністю та повнотою розкриття в фінансовій та податковій звітності  інформації про доходи та витрати підприємства

10

5,5

4,5

3.1

Основні засади визнання та перевірки доходів та витрат від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

3

2

1

3.2

Основні засади визнання та перевірки інших доходів та витрат та їх відображення у звітності

4

2

2

3.3

Основні засади обліку та перевірки доходів та витрат за операціями в іноземній валюті

2

1

1

3.4

Особливості застосування бухгалтерських рахунків класу 0 «Позабалансові рахунки» і їх вплив на формування показників звітності підприємства

1

0,5

0,5

4

Тема 4. Методика підготовки та формування показників фінансової звітності та Податкової декларації з податку на прибуток. Порівняність показників фінансової звітності та Податкової декларації з податку на прибуток

6

3,5

2,5

4.1

Склад та особливості подання фінансової звітності відповідно до застосовуваних концептуальних основ НП(С)БО та МСФЗ

1

0,5

0,5

4.2

Методика формування показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Взаємозв’язок показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф. №2) та Податкової декларації з податку на прибуток: вплив на об’єкт оподаткування податком на прибуток

2

1

1

4.3

Види різниць на які коригується фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток та їх облікова природа

2

2

-

4.4

Виявлення невідповідностей в частині формування доходів та витрат підприємства. Вплив виявлених за результатами контролю розбіжностей на об’єкт оподаткування податком на прибуток

1

-

1

5

Тема 5. Трансфертне ціноутворення

4

3

1

5.1.

Контрольовані операцій та трансфертне ціноутворення: особливості застосування

2

1,5

0,5

5.2.

Особливості здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням

2

1,5

0,5

6

Тестування

2

   

Всього

40

22

16